Projekt e-Impuls

Sretne smo da smo osvojile jo? jedan projekt i uspje?no ga privele kraju, ovaj puta se radi o bespovratnim sredstvima iz EU strukturnih i investicijskih fondova!

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.?2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natje?aja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.1709
Naziv projekta: Pove?anje konkurentnosti tvrtke pro?irenjem portfelja usluga te uskla?ivanjem poslovnih procesa s novim tehnolo?kim zahtjevima

SAPUN d.o.o.
Zvorni?ka 11
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 17546375408

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. listopada 2016. do 01. svibnja 2018.
Ukupna vrijednost Projekta: 277.451,68 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 233.059,41 kuna

Opis projekta:

Cilj projekta je potaknuti ja?anje konkurentnosti tvrtke Sapun d.o.o. kroz ulaganje u pro?irenje kapaciteta postoje?e poslovne jedinice te usavr?avanje i unapre?enje djelatnosti grafi?ke pripreme za tisak, kreiranja vizualnog identiteta te web dizajna, te za diverzifikaciju podru?ja djelatnosti, odnosno pro?irenje na dizajniranje interijera i modnog dizajna.

Kroz ovaj projekt, zahvaljuju?i financijskim sredstvima koja nam osigurava Ministarstvo kroz fondove Europske unije, u mogu?nosti smo ulo?iti

znatna sredstva u neophodno opremanje prostora te nabavu hardverske i softverske opreme, te time podi?i kvalitetu na?ih rje?enja i konkurentnosti jer ?emo biti u mogu?nosti ponuditi vrhunska rje?enja iz podru?ja grafi?ke i pripreme za tisak, kreiranja vizualnog identiteta te web dizajna.

Na ovaj na?in zahvaljuju?i osiguranim sredstvima, tvrtka Sapun d.o.o. ?e se lako prilagoditi novim trendovima usvajaju?i nove tehnologije ?to ?e neposredno omogu?iti podizanje kvalitete i konkurentnosti te pove?anje prihoda i broja zaposlenih te daljnje ?irenje na inozemnom i doma?em tr?i?tu.

Ciljana skupina ovoga projekta na prvom su mjestu na?i zaposlenici koji su se kroz projekt educirali te na taj na?in podigli razinu stru?nosti i kvalitete usluge. Projektna ulaganja su osmi?ljena s ciljem da omogu?e kvalitetne radne uvjete ?to ujedno doprinosi i uspjehu samog poduze?a.

Na?a ciljana skupina su svakako i na?i klijenti koji ?e zahvaljuju?i planiranim ulaganjima dobiti kvalitetnu uslugu i rje?enja po prihvatljivoj cijeni.

 

Cilj projekta je potaknuti ja?anje konkurentnosti tvrtke Sapun d.o.o. ulaganjem u tehnolo?ki kapacitet s ciljem akvizicije novih tr?i?ta i pove?anje broja zaposlenih. Projektom se pridonosi rje?avanju problema nezaposlenosti, te ja?anju gospodarske djelatnosti. Osigurat ?e se ?irenje tr?i?ta EU. Navedenim ulaganjem ?e se pove?ati prihod od prodaje i privatna ulaganja, te modernizacija poslovanja u skladu s najboljim svjetskim praksama u podru?ju grafi?ke pripreme za tisak, kreiranja vizualnog identiteta, web dizajna, dizajna interijera te modnog dizajna.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Irina Jurinac 098/262-325

Kontakt adresa elektroni?ke po?te: irina.jurinac@sapun.hr